30 abr. 2007

30 de abril de 2007. Información sobre el pleno de los días 2 y 3 de mayo


INFORMACIÓN SOBRE EL PLENO DEL 2 y 3 de mayo.

Se debatirá el Informe Anual del Síndic de Greuges y se votarán las enmiendas a la totalidad (incluida la de CIUTADANS) de los Presupuestos de la Generalitat para el año 2.007.

Las preguntas al Presidente y al Gobierno se harán el día 3 a las cuatro de la tarde. El primero en preguntar sera el grupo de CIUTADANS y lo hará sobre la actitud del Consejero de Innovación, Universidad y empresa, Sr, Huguet.

También se debartiran en el Pleno cinco interpelaciones al Gobierno, entre ellas la de CIUTADANS referida a la reforma de la atención primaria.

CONVOCATÒRIA

Ple del Parlament

02 de maig de 2007
12:00
En acabar la sessió plenària número 13
Saló de Sessions
Sessió ordinària

ORDRE DEL DIA

1. Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de diputats (234-00015/08)
Rosa Maria Ferrer i Valls, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

2. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 (200-00018/08)
Conseller, del Departament d'Economia i Finances
Debat i votació de les esmenes a la totalitat del Projecte i a la totalitat de les seccions pressupostàries.
(Text presentat: BOPC, 53, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6; esmenes a la totalitat: BOPC, 58, 6)

3. Projecte de llei de mesures fiscals i financeres (200-00019/08)
Conseller, del Departament d'Economia i Finances
Debat de totalitat.
(Text presentat: BOPC, 54, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 62, 5; esmenes a la totalitat: BOPC, 62, 5; esmenes a la totalitat: BOPC, 62, 5)

4. Projecte de llei de l'Institut Català Internacional per la Pau (200-00013/08)
Govern de la Generalitat
Debat de totalitat.
(Text presentat: BOPC, 23, 24)

5. Proposició de llei de modificació de la Llei 3/1998, de la intervenció integral de l'Administració ambiental (202-00006/08)
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, juntament amb 1 altre(s) diputat(s) del Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.
(Text presentat: BOPC, 33, 66)

6. Proposició de llei sobre l'accés social als gossos d'assistència per a persones amb discapacitat (202-00007/08)
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, juntament amb 11 altre(s) diputat(s) del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.
(Text presentat: BOPC, 33, 69)

7. Proposta de designació de sis membres del Consell Assessor de l'Institut Català de Finances (284-00005/08)
Conseller, del Departament d'Economia i Finances
Designació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la política universitària (300-00037/08)
Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre els criteris d'actuació en matèria de recerca (300-00038/08)
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la reforma de l'atenció primària (300-00039/08)
Grup Mixt
Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la implantació de la sisena hora en el sistema educatiu (300-00040/08)
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials (300-00041/08)
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Substanciació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els criteris i les polítiques en matèria de gent gran (302-00026/08)
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Debat i votació.
(Presentació: BOPC, 62, 6)

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política universitària i de recerca (302-00027/08)
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, juntament amb 1 altre(s) diputat(s) del Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Debat i votació.
(Presentació: BOPC, 62, 6)

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament dels Mossos d'Esquadra (302-00028/08)
Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Debat i votació.
(Presentació: BOPC, 62, 7)

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sector professional de la infermeria (302-00029/08)
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, juntament amb 1 altre(s) diputat(s) del Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Debat i votació.
(Presentació: BOPC, 62, 7)

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el pas del tren d'alta velocitat per Barcelona (302-00030/08)
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, juntament amb 1 altre(s) diputat(s) del Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Debat i votació.
(Presentació: BOPC, 62, 8)

18. Preguntes amb resposta oral.
(Seran substanciades el dia 3 de maig, a les 16.00 hores)

Nota: Los interesados en conocer el contenido de las enmiendas, proyectos de ley, mociones etc... tienen el enlace correspondiente al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya a continuación de la referencia en el Orden del Día.

No hay comentarios: